Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto INFORMATIKOS instituto RAIDOS PLANAS

Paskutinieji treji metai atnešė išorinių ir vidinių permainų. Nepaisant nedėkingų aplinkybių, pandemijos, Informatikos institutas ne tik išlaikė esmines stiprybes – informatikos, bioinformatikos bei programų sistemų studijų programų rengimo ir vykdymo kompetencijas, gebėjimą vykdyti
aukšto lygio informatikos, matematikos ir tarpdalykinius tyrimus, technologinės plėtros veiklas beikurti inovacijas – bet ir sukūrė prielaidas tolimesniam augimui. Buvo patvirtinti nauji instituto
skatinimo už aukštus mokslo rezultatus nuostatai, kuriuose atsižvelgiama į Lietuvos mokslo tarybos (LMT) nepakankamai vertinamus, tačiau informatikos mokslui labai svarbius konferencijų
darbus, į tarptautinį lygmenį pakilo informatikos seminarai, institute suburta nauja mokslinė grupė,
sėkmingai ginamos disertacijos, pritraukti podoktorantūros stažuotojai, katedrose (laboratorijoje)
daugiau studentų įdarbinami laborantais, paruošta atverti instituto svetainė. 2021 m. sulaukėme
pripažinimo universitete tarptautinių ir taikomųjų projektų kategorijoje. Aukštų LMT įvertinimo
balų sulaukė 2021 m. instituto profesorių išleista monografija. 2022 m. geriausiu fakulteto
dėstytoju išrinktas Informatikos instituto darbuotojas. Ir tai – nepilnas instituto bendruomenės
pasiekimų sąrašas.
Universitetas yra vieta, kurioje gimsta, vystosi bei yra perduodamos visuomenei žinios ir
giluminis žinojimas. Todėl pirmaeilis ir esminis instituto kaip universiteto organizacinio vieneto
vadybos uždavinys – sukurti ir puoselėti sąlygas, kurioje labiausiai atsiskleistų instituto darbuotojų
kūrybiniai gebėjimai mokslo, studijų ir inovacijų srityse. Universiteto strateginis planas numato
pagrindines veiklos kryptis, kuriomis kaip orientyrais vadovausis Informatikos institutas.
Tarptautinio lygmens ir tarpdisciplininis mokslas ir studijos – esminė siekiamybė, kuriai
užtikrinti bus skiriamas išskirtinis dėmesys. Verta pažymėti, jog ilgalaikis ir tebesitęsiantis
informatikos poreikių švietimo ir mokslo sferoje ignoravimas (įvairiuose lygmenyse) žymiai
sumažino informatikos absolventų paskatas rinktis akademinės karjeros kelią, todėl tvarus aukštos
kvalifikacijos pedagogų ir tyrėjų pamainos ruošimas (pritraukimas) tampa pirmaeiliu uždaviniu.
Studentų į(si)traukimas į mokslinius tyrimus, patrauklios ir šiuolaikiškos magistro darbų temos,
informatikos doktorantūros mokyklos iniciavimas bei įkūrimas, tarpdalykiškumas informatikos
taikymuose bendradarbiaujant su kitų institutų ir fakultetų tyrėjais bei partneriais iš pirmaujančių
IT įmonių įgalins bent dalinai kompensuoti informatikos protų „nutekėjimą“.
Vykusi pandemija galimai susilpnino tarptautinį bendradarbiavimą, bet kartu sudarė sąlygas
atsirasti įvairesnėms (nuotolinėms) bendradarbiavimo formoms. Tikėtina, jog sutaupytų resursų bei
finansinių paskatų išnaudojimas ne tik sugrąžins nutrūkusius ryšius į ankstesnį lygį, bet ir paskatins
jų augimą. Geras pavyzdys – bendradarbiavimas su Taivano universitetais, įgaunantis realių
mokslinių mainų pavidalą. Turime dėti pastangas dar labiau įsitraukti į tarptautines programas
(mokslinius projektus).
Studijų programų pertvarka universitete, išlaisvinant žymią kreditų dalį laisvam studentų
pasirinkimui, instituto bendruomenėje sukėlė nemažas diskusijas: atsiranda pavojus, jog įsitraukę
į veiklas IT versle, studentai rinksis lengvesnį studijų kelią, todėl gali nukentėti jų kaip specialistų
konkurencingumas. Tačiau, žvelgiant plačiau, grėsmių poveikį galime sumažinti, jeigu šiame
procese neliksime nuošalyje. Informatikų bendruomenė neabejotinai turi temų, kurios, tinkamai
paruoštos, bus patrauklios daugelio fakultetų studentams. Ir negalime ignoruoti nuostatos, jog
socialinių ir humanitarinių mokslų problematika praturtins ir informatikos absolventų gebėjimus.
Savaime suprantama, mūsų laukia neatidėliotinas uždavinys atnaujinti informatikos krypčių grupės
studijų programas, integruojant pertvarkos „nugenėtas“ potemes į privalomus modulius.
Bet kuris planas yra nieko vertas be bendruomenės pritarimo ir pastangų. Todėl, cituojant Vilniaus universiteto rektorių, „pirmiausia būtina mūsų visų ambicija ir įsitraukimas“.

Prof. Rimantas Vaicekauskas 2023-01-05